×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Administrator IT

Country : Poland

Town : Warsaw

Category : Administration

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

Jako Administrator IT w naszej Fabryce b dziesz zajmowa si :
- Administracj sieciami LAN (Cisco)
- Monitorowaniem, analiz i rozwi zywaniem problemów natury
sieciowej
- Wdra aniem nowych rozwi za i rozwójem infrastruktury IT
- Administracj systemami monitorowania systemów (SCOM)
- Administracj
serwerami MS Windows
- Administracj
Active Directory, DNS, DHCP, PowerShell
Aby odnie sukces na tym stanowisku potrzebne jest:
- Min. 3 lata do wiadczenia w administrowaniu sieciami LAN/WAN
- Umiej tno analizy problemów sieciowych
- Znajomo protoko ów sieciowych i aplikacji dzia aj cych w
oparciu o stos TCP/IP
- Wiedza dotycz ca routingu/switch'ingu
- Wiedza na temat zagadnie : firewall, NAT, VPN
- Wiedza na temat sieci WiFi
- Mile widziane: SCCM, znajomo
technologii wirtualizacji - Vmware, wiedza dotycz ca: Active Directory,
Office365, znajomo Veeam
Zapewniamy:
- umow B2B i konkurencyjne wynagrodzenie
- elastyczne godziny pracy
- dojazd do fabryki
- ciekawe i ambitne zadania
- mo liwo rozwoju w strukturach Grupy L'Oréal
Share
Print
Click here to print

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.