×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Dekorator, Świnoujście

Country : Poland

Town : Swinoujscie

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Company presentation

As one of the world's largest fashion retailers, H&M offers endless career opportunities. A fast-paced, buzzing environment with great diversity - a place where the customer is always the centre of attention

Job description

DEKORATOR
Jako
jedna z najwi kszych firm odzie owych na wiecie, H&M oferuje
nieograniczone mo liwo ci rozwoju zawodowego. Wierzymy w potencja naszych
pracowników, dlatego wspieramy ka dego, kto chce podejmowa nowe wyzwania. W
H&M oferujemy dynamiczne, wci zmieniaj ce si rodowisko pracy. Mo esz
mie pewno , e u nas nie b dziesz si nudzi #PositivelyCharged.
Oferujemy
- Umow o prac bez
okresu próbnego,
- 25% zni ki na zakupy w sklepach grupy H&M
dla Ciebie i jednej bliskiej Ci osoby,
- Okazjonalne kupony i bonusy w ci gu roku,
- Szerokie mo liwo ci rozwoju, równie globalnie #WhenYouGrowWeGrow (ponad 70% procesów rekrutacyjnych to rekrutacje wewn trzne),
- Dop at do ubezpieczenia
na ycie i prywatnej opieki medycznej.
Twoje umiej tno ci
Do naszego zespo u poszukujemy osób
otwartych, komunikatywnych, ambitnych, pe nych optymizmu, stanowi cych wzór do
na ladowania i potrafi cych dzia a zespo owo. Dodatkowo oczekujemy:
- Rozleg ej wiedzy i
zainteresowania mod i aktualnymi trendami,
- Zdolno ci tworzenia inspiruj cych projektów i
stylizacji,
- Umiej tno ci radzenia sobie z wieloma zadaniami
jednocze nie,
- Dobrej organizacji oraz zdolno ci do ustalania
priorytetów w zale no ci od potrzeb,
- Jasnego i przekonuj cego przekazu w komunikacji z
zespo em,
- Umiej tno ci dzielenia si wiedz z innymi oraz pozytywnego
nastawienia.
Twoje obowi zki
Praca na stanowisku Dekoratora w H&M
wi e si z du odpowiedzialno ci - ale te daje du o mo liwo ci. Do Twoich
obowi zków nale e b dzie m.in:
- Zapewnienie
doskona ej obs ugi klienta,
- Prezentacja towaru w sklepie i w witrynach zgodnie
ze standardami,
- Inicjowanie i kontrola dzia a zapewniaj cych
sprzeda ,
- Planowanie i organizacja pracy zgodnie z potrzebami
biznesowymi,
- Szkolenie i rozwój
doradców sprzeda y z zakresu prezentacji produktów
W H&M to Ty decydujesz, jak potoczy si Twoja kariera,
a Twój rozwój jest dla nas tak samo wa ny, jak nasz biznes.
Aplikuj teraz i zacznij prac w swoim
stylu!
#Adventures@HM #MyHMStory
Share
Print
Click here to print

Similar Offers

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.