×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Kierownik Działu, Ostrów Wielkopolski

Country : Poland

Town : Ostrow Wielkopolski

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Company presentation

As one of the world's largest fashion retailers, H&M offers endless career opportunities. A fast-paced, buzzing environment with great diversity - a place where the customer is always the centre of attention

Job description

Jako jedna z najwi kszych firm odzie owych na wiecie, H&M oferuje nieograniczone mo liwo ci rozwoju zawodowego. Wierzymy w potencja naszych pracowników, dlatego wspieramy ka dego, kto chce podejmowa nowe wyzwania. W H&M oferujemy dynamiczne, wci zmieniaj ce si rodowisko pracy. Mo esz mie pewno , e u nas nie b dziesz si nudzi #PositivelyCharged.
Oferujemy
- Umow o prac bez okresu próbnego,
- 25% zni ki na zakupy w sklepach grupy H&M dla Ciebie i jednej bliskiej Ci osoby,
- Okazjonalne kupony i bonusy w ci gu roku,
- Szerokie mo liwo ci rozwoju, równie globalnie #WhenYouGrowWeGrow (ponad 70% procesów rekrutacyjnych to rekrutacje wewn trzne),
- Dop at do ubezpieczenia na ycie i prywatnej opieki medycznej.
Twoje umiej tno ci
Do naszego zespo u poszukujemy osób otwartych, komunikatywnych, ambitnych, pe nych optymizmu, stanowi cych wzór do na ladowania i potrafi cych dzia a zespo owo. Dodatkowo oczekujemy:
- Do wiadczenia w sprzeda y i w zarz dzaniu zespo em,
- Doskona ych umiej tno ci interpersonalnych,
- Ch ci rozwoju oraz pozytywnego nastawienia,
- Dobrej organizacji oraz zdolno ci do ustalania priorytetów w zale no ci od potrzeb,
- Umiej tno ci planowania i radzenia sobie z wieloma zadaniami jednocze nie,
- Rozwini tych zdolno ci sprzeda owych i umiej tno ci zarz dzania biznesem z uwzgl dnieniem aktualnych trendów w modzie.
Twoje obowi zki
Praca na stanowisku Kierownika Dzia u w H&M wi e si z du odpowiedzialno ci - ale te daje du o mo liwo ci. Do Twoich obowi zków nale e b dzie m.in:
- Zapewnienie doskona ej obs ugi klienta,
- Inicjowanie i kontrola dzia a zapewniaj cych sprzeda ,
- Rekrutacja, szkolenie, ocena i rozwój doradców sprzeda y w Twoim zespole,
- Planowanie i organizacja pracy dzia u zgodnie z potrzebami biznesowymi,
- Zapewnienie zysku poprzez kontrol kosztów i zapobieganie stratom.
W H&M to Ty decydujesz, jak potoczy si Twoja kariera,
a Twój rozwój jest dla nas tak samo wa ny, jak nasz biznes.
Aplikuj teraz i zacznij prac w swoim stylu!
#Adventures@HM #MyHMStory
Share
Print
Click here to print

Similar Offers

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.