Text size
Print

Kierownik Salonu Tissot

Country : Poland Poland

Town : WARSAW

Category : Sales

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

Opis stanowiska

 • Rekrutowanie i motywowanie cz onków zespo u do osi gania za o onych celów;
 • Wspieranie i rozwijanie cz onków zespo u m.in. poprzez regularne spotkania zespo owe oraz indywidualne, szkolenia, coaching, oceny okresowe, codzienn prac ;
 • Ustalanie, wdra anie i monitorowanie zespo owych i indywidualnych planów sprzeda owych oraz pozosta ych kluczowych wska ników efektywno ci (np. UPT, ATV, konwersja);
 • Odpowiedzialno za realizacj celów sprzeda owych butiku;
 • Odpowiedzialno za zdefiniowanie i wdro enie planu dzia ania butiku we wspó pracy z Dyrektorem Marki;
 • Zapewnienie wyj tkowej obs ugi klienta oraz rozwijanie umiej tno ci sprzeda owych w zespole;
 • Bycie ambasadorem marki wewn trz i na zewn trz butiku (nawi zywanie wspó prac partnerskich, bliski kontakt z innymi markami, hotelami, prywatnymi klubami itp.);
 • Pomoc w opracowywaniu, koordynowaniu i zarz dzaniu promocjami oraz wydarzeniami w butiku;
 • Dbanie o perfekcyjn ekspozycj produktów w butiku w zgodzie ze standardami VM marki;
 • Zapewnienie funkcjonowania ca ego butiku w zgodzie z standardowymi procedurami operacyjnymi oraz wytycznymi marki;
 • Czynno ci administracyjne zwi zane z ustalaniem grafików, podpisywaniem umów, raportowaniem;
 • Zarz dzanie stanem magazynowym w butiku, zamawianie produktów odpowiednio do lokalnych potrzeb, przygotowywanie i uczestniczenie w inwentaryzacjach;
 • Udzia w szkoleniach organizowanych przez mark (w tym w j. angielskim) online i offline oraz monitorowanie aktywno ci szkoleniowych w zespole;
 • Wspó praca z innymi dzia ami firmy (ksi gowo , HR, IT, itp.).
Print