×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Kierownik Sklepu, Legnica

Country : Poland

Town : Legnica

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Company presentation

As one of the world's largest fashion retailers, H&M offers endless career opportunities. A fast-paced, buzzing environment with great diversity - a place where the customer is always the centre of attention

Job description

Jako jedna z najwi kszych firm odzie owych na wiecie, H&M oferuje nieograniczone mo liwo ci rozwoju zawodowego. Wierzymy w potencja naszych pracowników, dlatego wspieramy ka dego, kto chce podejmowa nowe wyzwania. W H&M oferujemy dynamiczne, wci zmieniaj ce si rodowisko pracy. Mo esz mie pewno , e u nas nie b dziesz si nudzi #PositivelyCharged.
Oferujemy
- Umow o prac bez okresu próbnego,
- 25% zni ki na zakupy w sklepach grupy H&M dla Ciebie i jednej bliskiej Ci osoby,
- Okazjonalne kupony i bonusy w ci gu roku,
- Szerokie mo liwo ci rozwoju, równie globalnie #WhenYouGrowWeGrow (ponad 70% procesów rekrutacyjnych to rekrutacje wewn trzne),
- Dop at do ubezpieczenia na ycie i prywatnej opieki medycznej.
Twoje umiej tno ci
Do naszego zespo u poszukujemy osób otwartych, komunikatywnych, ambitnych, pe nych optymizmu, stanowi cych wzór do na ladowania i potrafi cych dzia a zespo owo. Dodatkowo oczekujemy:
- Do wiadczenia w sprzeda y i w zarz dzaniu zespo em,
- Ambicji i zorientowania na wynik oraz pozytywnego nastawienia,,
- Inspiruj cej komunikacji z zespo em, zapewniaj cej doskona y przep yw informacji,
- Wyrozumia o ci, dojrza o ci i zaanga owania w interes firmy oraz dobro zespo u,
- wietnej organizacji pozwalaj cej p ynnie radzi sobie z du ym zakresem obowi zków i szybkim tempem pracy,
- Zdolno ci do ustalania priorytetów i planowania d ugo- i krótkoterminowego dla lepszego rozwoju zespo u, obsady etatów i organizacji pracy,
- Zdolno ci oceniania i ulepszania dzia a Twoich i ca ego zespo u, aby osi ga cele i wyniki,
- Analitycznego i strategicznego sposobu my lenia.
Twoje obowi zki
Praca na stanowisku Kierownika Sklepu w H&M wi e si z du odpowiedzialno ci - ale te daje du o mo liwo ci. Do Twoich obowi zków nale e b dzie m.in:
- Zapewnienie doskona ej obs ugi klienta,
- Kontrolowanie wyników sprzeda y i poziomu realizacji bud etu, w celu zoptymalizowania zysku,
- Zapewnienie wysokich standardów dotycz cych procedur prezentacji towaru, wdra ania aktywacji, realizacji kampanii, zarz dzania stanami magazynowymi,
- Zatrudnianie, szkolenie i rozwijanie pracowników, a tak e planowanie zmian personalnych i awansów w zespole,
- Zapewnienie, e wszystkie procedury zwi zane z planowaniem czasu pracy, przep ywem gotówki, dostawami oraz bezpiecze stwem pracowników i towaru spe niaj najwy sze standardy.
W H&M to Ty decydujesz, jak potoczy si Twoja kariera,
a Twój rozwój jest dla nas tak samo wa ny, jak nasz biznes.
Aplikuj teraz i zacznij prac w swoim stylu!
#Adventures@HM #MyHMStory
Share
Print
Click here to print

Similar Offers

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.