×
Address
Poznań, Wielkopolskie, PL
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Konsultant/ka ds. Urody

Country : Poland Poland

Town : Poznań

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

Jako jeden z naszych utalentowanych doradców ds. sprzeda y b dziesz zapewnia przyjazn , autentyczn i spersonalizowan obs ug naszych klientów, aby osi gn wszystkie cele zwi zane z obs ug klienta i sprzeda . Z Twoj pasj do ludzi, naszej firmy, produktów i us ug, b dziesz odpowiedzialny za zapewnienie ka demu klientowi wyj tkowego i inspiruj cego do wiadczenia w sklepie, które niesie za sob w tek edukacyjny, inspiruje i zachwyca.

B dziesz mie okazj do wykorzystywania swoich wyj tkowych umiej tno ci personalnych, by zbudowa relacje w pracy oparte na wspó pracy z reszt zespo u w celu spe nienia wysokich standardów firmy w zakresie visual merchandisingu. Je li jeste ambitny, samodzielny i szukasz mo liwo ci osi gania kolejnych szczebli kariery w bran y kosmetycznej, mo e to by dla Ciebie idealna rola i pierwszy krok w Twojej karierze u lidera w bran y prestige beauty.

Jako lider bran y prestige beauty cenimy ró norodno my li i ludzi, oferujemy doskona e szkolenia i rozwój oraz konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet wiadcze .

Job: Retail - Store

Primary Location: Europe, Middle East, Africa-PL-WP-Pozna

Job Type: Standard

Schedule: Full-time

Shift: 1st (Day) Shift

Job Number: 225411

Profile

Qualifications

- Wcze niejsze do wiadczenie w handlu / obs udze klientów (najlepiej w bran y kosmetycznej) jest mile widziane

- Wszyscy kandydaci musz wykaza si umiej tno ci zapewnienia inspiruj cej, autentycznej i spersonalizowanej obs ugi klienta

- Umiej tno dostosowania si do pracy w godzinach otwarcia galerii handlowej, w tym w nocy, w weekendy i specjalne eventy w szybko zmieniaj cym si rodowisku pracy

- Wcze niejsze do wiadczenie w pracy z systemami operacyjnymi dla sklepów mile widziane

- Wymagane dokumenty uprawniaj ce do pobytu i pracy w kraju w momencie zaproszenia na rozmow kwalifikacyjn

Share
Print
Click here to print