×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Kontroler Administracyjno-Kasowy, Wrocław

Country : Poland

Town : Wrocław

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Company presentation

As one of the world's largest fashion retailers, H&M offers endless career opportunities. A fast-paced, buzzing environment with great diversity - a place where the customer is always the centre of attention

Job description

Jako jedna z najwi kszych firm odzie owych na wiecie, H&M oferuje nieograniczone mo liwo ci rozwoju zawodowego. Wierzymy w potencja naszych pracowników, dlatego wspieramy ka dego, kto chce podejmowa nowe wyzwania. W H&M oferujemy dynamiczne, wci zmieniaj ce si rodowisko pracy. Mo esz mie pewno , e u nas nie b dziesz si nudzi #PositivelyCharged.
Oferujemy
- Umow o prac bez okresu próbnego,
- 25% zni ki na zakupy w sklepach grupy H&M dla Ciebie i jednej bliskiej Ci osoby,
- Okazjonalne kupony i bonusy w ci gu roku,
- Szerokie mo liwo ci rozwoju, równie globalnie #WhenYouGrowWeGrow (ponad 70% procesów rekrutacyjnych to rekrutacje wewn trzne),
- Dop at do ubezpieczenia na ycie i prywatnej opieki medycznej.
Twoje umiej tno ci
Do naszego zespo u poszukujemy osób otwartych, komunikatywnych, ambitnych, pe nych optymizmu, stanowi cych wzór do na ladowania i potrafi cych dzia a zespo owo. Dodatkowo oczekujemy:
- Doskona ych umiej tno ci interpersonalnych oraz wysokiego poziomu obs ugi klienta,
- Ch ci rozwoju oraz pozytywnego nastawienia,
- Umiej tno ci dzielenia si wiedz z innymi,
- wietnej organizacji pozwalaj cej p ynnie radzi sobie z du ym zakresem obowi zków i szybkim tempem pracy,
- Zdolno ci analitycznych.
Twoje obowi zki
Praca na stanowisku Kontrolera Administracyjno-Kasowego w H&M wi e si z du odpowiedzialno ci - ale te daje du o mo liwo ci. Do Twoich obowi zków nale e b dzie m.in:
- Organizacja biura nadzoru kas i administracja na sali sprzeda y,
- Kontrola przestrzegania procedur i standardów H&M w trakcie czynno ci administracyjno-kasowych,
- Szkolenie pracowników z zakresu procedur administracyjnych w celu zapewnienia jak najlepszej obs ugi klienta oraz bezpiecze stwa,
- Wspieranie realizacji celów biznesowych poprzez odpowiednie dzia ania, okre lone w obszarze odpowiedzialno ci stanowiska Kontroler Administracyjno-Kasowy,
- Przygotowywanie niezb dnych raportów i danych.
W H&M to Ty decydujesz, jak potoczy si Twoja kariera,
a Twój rozwój jest dla nas tak samo wa ny, jak nasz biznes.
Aplikuj teraz i zacznij prac w swoim stylu!
#Adventures@HM #MyHMStory
Share
Print
Click here to print

Similar Offers

Sta w Dziale Podwykonawstwa

L'OREAL GROUP
| Warsaw

l'Oréal Digital Meet up

L'OREAL GROUP
| Warsaw

Pracownik Magazynu

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Omni Transport Kontroler

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Lider Grupy

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Ksi Gowy/a

L'OREAL GROUP
| Warsaw

Dekorator, Świnoujście

H&M
| Swinoujscie

Kontroler Operacyjny

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.