×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Ksi Gowy/a

Country : Poland

Town : Warsaw

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

Jako Ksi gowy/a w naszej Fabryce b dziesz zajmowa si :
- Bie c kontrol poprawno ci ksi gowa
- Uzgadnianiem kont ksi gowych / poprawno ci ewidencji
- Kontrolowaniem dokumentów finansowo-ksi gowych pod wzgl dem formalnym, rachunkowym oraz podatkowym
- Pilnowaniem terminowo ci rozlicze / raportowanie ich terminowo ci
- Czuwaniem nad poprawno ci sald
eby odnie sukces na tym stanowisku i razem z nami kreowa innowacyjne rozwi zania w bran y FMCG, potrzebne jest:
- Wykszta cenie wy sze kierunkowe (rachunkowo , finanse, ksi gowo )
- Do wiadczenie na podobnym stanowisku
- Znajomo systemów SAP
- Wiedza z zakresu podatkowego
- Bardzo dobra znajomo j zyka angielskiego
- Wysokorozwini te umiej tno ci interpersonalne
Zapewniamy:
- umow o prac i konkurencyjne wynagrodzenie
- wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym poprzez szerok ofert szkole (równie zagranicznych)
- mo liwo skorzystania ze ró nicowanego pakietu benefitów: karta multisport, prywatna opieka zdrowotna, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie na ycie, dofinansowanie do posi ków, zni k na kosmetyki ca ej Grupy L'Oréal dost pne na rynku polskim i wiele innych
- dofinansowanie do nauki j zyków obcych
- elastyczne godziny pracy
- dojazd do fabryki
- ciekawe i ambitne zadania
- mo liwo rozwoju w strukturach Grupy L'Oréal, zarówno w kraju, jak i zagranic
Share
Print
Click here to print

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.