Text size
Print

Manager/ka (Kierownik/Kierowniczka)

Country : Poland Poland

Town : BYDGOSZCZ

Category : Sales

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

MANAGER (KIEROWNIK / KIEROWNICZKA)

Poniewa Twoja ambicja jest nam potrzebna. Rozwijaj skrzyd a po naszemu.

W Primark uwielbiamy robi rzeczy po naszemu. U nas znajdziesz wi c miejsce otwarte na ró norodno . Miejsce, w którym licz si ludzie. Firm , która rozwija si i inwestuje na skal wiatow . Pe en pasji zespó .

Rozmiar i skala dzia a naszych sklepów to co , czego nie znajdziesz nigdzie indziej - wiadomo wi c, e nasza kadra jest wyj tkowa. Oferowane przez nas mo liwo ci równie . Budowanie lepszego jutra i rozwój sprzeda y to co dla Ciebie? Do cz do nas na stanowisku Managera b d Managerki! Najlepsza wiadomo ? O tym, jak zarz dza dzia em, decydowa b dziesz Ty.

Co mo esz zyska ?

W Primark na pierwszym miejscu stawiamy ludzi - mo esz wi c mie pewno , e nasze rodowisko pracy pozwoli Ci prawdziwie zab ysn .

 • Spe nienie zawodowe: w Primark zale y nam na Twoim rozwoju. Anga uj c si w nasze programy, szkolenia czy projekty mi dzynarodowe, rozwiniesz swój potencja .
 • Twój zespó : b dziesz zarz dza zespo em, w którym wa ne s pasja i wzajemne wsparcie. To w a nie dzi ki Tobie panowa w nim b dzie przyjazna, pe na ycia atmosfera.
 • Twój dobrostan to podstawa: Odporno psychiczna, aktywny styl ycia i równowaga mi dzy prac a yciem prywatnym nale do priorytetów naszej firmy. Wszyscy koledzy i kole anki maj dost p do programu wsparcia "Porozmawiajmy", w ramach którego mog ca odobowo otrzyma pomoc w zakresie dobrostanu, zdrowia psychicznego oraz kwestii prawnych i finansowych.
 • Duma z bycia sob : ka dy cieszy si u nas szacunkiem i równym traktowaniem. W naszym pe nym energii zespole na pewno znajdziesz swoje miejsce.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umow o prac oraz atrakcyjne wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych benefitów takich jak prywatna opieka medyczna w Medicover, kafeteria MyBenefit oraz zni ka pracownicza.
 • Wyj tkowa kultura organizacyjna: Warto ci, które nam przy wiecaj , s widoczne we wszystkich aspektach naszej dzia alno ci. W naszych dzia aniach wykazujemy si trosk , a na pierwszym miejscu zawsze stawiamy cz owieka. Jeste my równie dynamiczni i odwa nie wyznaczamy nowe granice, by pozosta na czele stawki. Sukcesy s dzie em naszej wspó pracy.
Jakie b d wygl da Twoje zadania?

Aby nasz sklep dzia a bezproblemowo, potrzebujemy kogo , kto b dzie realnie odpowiedzialny za sukces swojego dzia u. Oto, co b dziesz robi :

 • Zarz dzanie, wspieranie i motywowanie zespo u do osi gania jak najlepszych wyników w pracy.
 • Odpowiedzialno za sukces sprzeda owy konkretnego dzia u poprzez wykonywanie zamówie produktów, monitorowanie realizacji celów i analizowanie konkurencji.
 • Zapewnienie funkcjonowania sklepu zgodnie z wewn trznymi standardami marki.
 • Poszukiwanie i proponowanie nowych rozwi za , by maksymalizowa sprzeda oraz nieustannie zachwyca naszych klientów
Czego od Ciebie oczekujemy?

Wiesz, jak motywowa innych. Do ka dego podchodzisz w sposób sprawiedliwy. Nie obawiasz si wyzwa . Codzienna odpowiedzialno za ca y dzia to zadanie dla osoby, która doskonale odnajduje si w roli kierowniczej. B d Ci wi c potrzebne:

 • Kilkuletnie do wiadczenie na stanowisku managerskim w dynamicznym rodowisku (preferowana bran a retail).
 • Do wiadczenie w zarz dzaniu kilkunastoosobowym zespo em, w tym zespo em managerów oraz nastawienia na wspó prac .
 • Wysoko rozwini te umiej tno ci interpersonalne oraz analityczne.
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz atwo w podejmowaniu decyzji.
 • Ch do dzielenia si swoj wiedz z innymi.
 • Gotowo do pracy w trybie zmianowym i w weekendy.
 • Znajomo j zyka angielskiego na poziomie komunikatywnym b dzie dodatkowym atutem.
Brzmi dobrze? Super! Wykorzystuj c te umiej tno ci w mi dzynarodowej, dynamicznie rozwijaj cej si firmie, która pomaga ludziom wyra a siebie, z pewno ci odczujesz satysfakcj . I w ko cu znajdziesz swoje miejsce. Ju dzi do cz do zespo u Primark na stanowisko Manager/Managerka.

Pozwól, by Twoja kariera rozwija a si w najlepsze - po naszemu.
Print