×
News
The latest news
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Sales Representative

Country : Poland

Town : Kraków

Category : Sales

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

DYWIZJA
PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH
Województwo
ma opolskie
Oczekujemy, e odniesiesz sukces w:
- Realizacji
za o onych planów sprzeda owych na powierzonym terytorium w grupie
przypisanych Klientów;
- Nawi zywaniu,
utrzymywaniu i rozwijaniu bardzo dobrych relacji
z Klientami;
- Rozwijaniu dystrybucji.

Szukamy kogo
takiego jak Ty je li:
-
Posiadasz min. 2 lata do wiadczenia w
pracy na stanowisku Reprezentanta Handlowego, znajomo bran y fryzjerskiej
b dzie atutem;
-
Posiadasz wykszta cenie wy sze;
-
Masz rozwini te umiej tno ci komunikacyjne;
-
Posiadasz zdolno do szybkiego dzia ania,
podejmowania decyzji;
-
Jeste ukierunkowany na wynik biznesowy;
-
Posiadasz siln motywacja wewn trzn ;
-
Pos ugujesz si prawem jazdy kat. B
-
Znajomo j zyka angielskiego jako atut.
Oferujemy:
- Praca z rozpoznawalnymi na ca ym wiecie markami
- Przyjazne i dynamiczne rodowisko, w firmie
b d cej liderem na rynku kosmetycznym
- Zró nicowane mo liwo ci rozwoju
- Narz dzia pracy takie jak: telefon, tablet,
samochód s u bowy
- Umow o prac
- Atrakcyjny pakiet benefitów: prywatna opieka
medyczna dla najbli szych, ubezpieczanie na ycie indywidualne i grupowe,
dodatkowy fundusz emerytalny, karta sportowa, zni ki na produkty firmowe,
paczki okoliczno ciowe.
- Roczny bonus
Share
Print
Click here to print

Fashion Jobs

Sales Representative

L’ORÉAL GROUP
access_time | how_to_reg Permanent | place Kraków