×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Sta w Dziale Podwykonawstwa

Country : Poland

Town : Warsaw

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

Dzi ki temu:
- rozwiniesz swoje umiej tno ci w innowacyjnych projektach u lidera rynku
- poznasz najwy sze standardy kultury pracy
- staniesz si cz ci wyj tkowej organizacji, która mimo bycia cz ci mi dzynarodowej grupy, zachowa a atmosfer rodzinnej firmy
- za swoj prac otrzymasz wynagrodzenie i pakiet benefitów
...o transport te nie musisz si martwi - zapewniamy bezp atny dojazd do Fabryki :)
Podczas sta u Dziale Podwykonawstwa b dziesz:
- samodzielnie prowadzi projekty co-packingoweu naszych podwykonawców
- zajmowa si obiegiem dokumentacji zwi zanej z przyj ciami produktów gotowych
- ledzi i nadzorowa przep yw próbek wyrobu gotowego od podwykonawcy
- wspiera zespó w realizacji planu produkcyjnego u podwykonawców
eby odnie sukces na sta u i razem z nami kreowa innowacyjne rozwi zania w bran y FMCG, potrzebne jest:
- status studenta/tki lub absolwenta/tki (mile widziane kierunki zwi zane z logistyk )
- dyspozycyjno 4-5 dni w tygodniu
- inicjatywa i zaanga owanie
- samodzielno
- skrupulatno i dok adno
- otwarto i komunikatywno
- dobra znajomo j zyka angielskiego
- bardzo dobra znajomo obs ugi pakietu MS OfficeBrzmi fajnie?
Aplikuj!
Przekonasz si , e w rzeczywisto ci jest jeszcze lepiej!
Oferujemy:
- roczny sta przy wsparciu Mentora
- ciekawe i ambitne zadania
- mo liwo rozwoju w strukturach Grupy L'Oréal
- wynagrodzenie
- pakiet benefitów
- dojazd do fabryki
Share
Print
Click here to print

Similar Offers

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.