×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Kontroler Operacyjny

Country : Poland

Town : Grodzisk Mazowiecki

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Company presentation

As one of the world's largest fashion retailers, H&M offers endless career opportunities. A fast-paced, buzzing environment with great diversity - a place where the customer is always the centre of attention

Job description

Jako jedna z najwi kszych firm odzie owych na wiecie H&M oferuje nieograniczone mo liwo ci rozwoju zawodowego. Wierzymy w potencja naszych pracowników, dlatego wspieramy ka dego, kto chce podejmowa nowe wyzwania. W H&M oferujemy dynamiczne, wci zmieniaj ce si rodowisko pracy.Mo esz mie pewno , e u nas nie b dziesz si nudzi .
Aktualnie do naszego Centrum Dystrybucyjnego w Chlebni k. Grodziska Mazowieckiego prowadzimy rekrutacj na stanowisko: KONTROLER OPERACYJNY
Oferujemy:
- Umow o prac ,
- 25% zni ki na zakupy w sklepach H&M dla Ciebie i jednej bliskiej Ci osoby,
- Szerokie mo liwo ci rozwoju w Grupie H&M,
- Dop at do karnetów sportowych, posi ków oraz ubezpieczenia na ycie i prywatnej opieki medycznej.Twoje obowi zki:Praca na stanowisku Kontrolera Operacyjnego wi e si z du odpowiedzialno ci - ale te daje du o mo liwo ci. Do Twoich obowi zków nale e b dzie m.in.:
- Nadzorowanie finansów dzia u produkcyjnego,
- Zapewnienie wydajno ci poprzez ustalenie KPI oraz innych celów i wska ników w zakresie jako ci, dok adno ci i zysku, a tak e wdra anie sposobów ich osi gania,
- Monitorowanie, analizowanie i raportowanie realizacji osi ganych celów produkcyjnych,
- Zapewnienie dok adno ci planowania procesów i zasobów ludzkich wraz z wyci ganiem wniosków i inicjowaniem dzia a , maj cych na celu popraw wyników dzia u,
- Udzia w tworzeniu bud etu ca ego magazynu oraz weryfikacja jego realizacji, w szczególno ci poprzez kontrol adekwatno ci i racjonalno ci wydatków,
- Przygotowywanie i wdra anie strategii, metod i instrumentów s u cych poprawie wyników dzia u, a tak e przygotowywanie analiz, prognoz finansowych i innych kalkulacji.Nasze oczekiwanie:
- Do wiadczenie w obszarze kontrolingu zwi zanego z logistyk i a cuchem dostaw,
- Zaawansowana znajomo MS Excel,
- Znajomo j zyka angielskiego na poziomie min. B2,
- Analityczne my lenie, samodzielno w dzia aniu, poszukiwanie niestandardowych rozwi za ,
- Umiej tno zarz dzania zespo em i rozwijania innych.
Brzmi interesuj co? Aplikuj!
Share
Print
Click here to print

Similar Offers

Treasury Manager Ssc

L'OREAL GROUP
| Warsaw

Doradca Klienta Outlet

HUGO BOSS
| Warsaw

Digital Manager

L'OREAL GROUP
| Warsaw

Dekorator, Świnoujście

H&M
| Swinoujscie

Distribution Centre Controller

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Omni Transport Controller

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Pracownik Magazynu

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Doradca Klienta Warszawa

HUGO BOSS
| Warsaw

Lider Grupy

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Sales Analyst

L'OREAL GROUP
| Warsaw

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.