×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Lider Grupy

Country : Poland

Town : Grodzisk Mazowiecki

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Company presentation

As one of the world's largest fashion retailers, H&M offers endless career opportunities. A fast-paced, buzzing environment with great diversity - a place where the customer is always the centre of attention

Job description

LIDER GRUPY
Jako jedna z najwi kszych firm odzie owych na wiecie, H&M oferuje nieograniczone mo liwo ci rozwoju zawodowego. Wierzymy w potencja naszych pracowników, dlatego wspieramy ka dego, kto chce podejmowa nowe wyzwania. W H&M oferujemy dynamiczne, wci zmieniaj ce si rodowisko pracy. Mo esz mie pewno , e u nas nie b dziesz si nudzi #PositivelyCharged.
Oferujemy
- umow o prac oraz stabilno zatrudnienia
- szkolenie wprowadzaj ce
- mo liwo zdobywania nowej wiedzy i ci g ego udoskonalania swoich umiej tno ci
- pe n wyzwa prac w dynamicznym i ambitnym zespole
- pakiet socjalny (m.in. karta rabatowa na zakupy w sklepach Grupy H&M, dofinansowanie do obiadów, ubezpieczenie zdrowotne, pakiet sportowo - rekreacyjny)
Twoje umiej tno ci
Do naszego zespo u poszukujemy osób otwartych, komunikatywnych, ambitnych, pe nych optymizmu, stanowi cych wzór do na ladowania i potrafi cych dzia a zespo owo. Dodatkowo oczekujemy:
- d enia do realizacji za o onych celi
- do wiadczenia zawodowego w zarz dzaniu logistyk oraz zespo em
- zdolno ci do ustalania priorytetów oraz umiej tno ci delegowania zada
- samodzielno ci oraz decyzyjno ci w podejmowaniu dzia a
- umiej tno ci inspirowania zespo u do dzia ania oraz rozwijania potencja u pracowników
- gotowo ci do pracy w systemie III - zmianowym oraz wybrane weekendy
Twoje obowi zki
Praca na stanowisku Lidera Grupy w H&M wi e si z du odpowiedzialno ci - ale te daje du o mo liwo ci. Do Twoich obowi zków nale e b dzie m.in:
- codzienna praca z wska nikami KPI
- planowanie i organizowanie pracy w asnej i zespo u
- motywowanie pracowników
- inspirowanie zespo u do dzia a
- dbanie o jako oraz optymalny przep yw towaru
- koordynowanie prawid owego funkcjonowania dzia u
W H&M to Ty decydujesz, jak potoczy si Twoja kariera,
a Twój rozwój jest dla nas tak samo wa ny, jak nasz biznes.
Aplikuj teraz i zacznij prac w swoim stylu!
#Adventures@HM#MyHMStory
Wi cej informacji o firmie znajdziesz na stronie:
www.hm.com
Share
Print
Click here to print

Similar Offers

Treasury Manager Ssc

L'OREAL GROUP
| Warsaw

Sales Analyst

L'OREAL GROUP
| Warsaw

Distribution Centre Controller

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Kontroler Operacyjny

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Doradca Klienta Warszawa

HUGO BOSS
| Warsaw

Pracownik Magazynu

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Dekorator, Świnoujście

H&M
| Swinoujscie

Digital Manager

L'OREAL GROUP
| Warsaw

Omni Transport Controller

H&M
| Grodzisk mazowiecki

Doradca Klienta Outlet

HUGO BOSS
| Warsaw

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.