×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Specjalista ds. Administracji Personalnej

Country : Poland Poland

Town : Warsaw

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

Jako Specjalista/tka ds. Administracji Personalnej w naszej Fabryce b dziesz:
- Wykonywa wszelkie czynno ci zwi zane z administracj
personaln z uwzgl dnieniem obowi zuj cych przepisów prawnych i procedur
koncernu
- Przygotowywa wymaganej dokumentacji
- Rozlicza czas pracy
pracownika
- Bra udzia w projektach dotycz cych administracji personalnej
- Przygotowywa statystyki i raporty dotycz ce administracji personalnej
eby osi gn sukces na tym stanowisku potrzebne jest:
- Co najmniej 2-3 lata do wiadczenia na podobnym
stanowisku
- Profesjonalna wiedza na temat administracji
personalnej
- Bardzo dobra znajomo polskiego prawa pracy oraz zagadnie p acowych
- Bardzo dobra znajomo zasad rozliczania czasu pracy
- Umiej tno organizacji pracy i dba o o szczegó y
- Umiej tno pracy w dynamicznym i wielokulturowym
rodowisku
- Komunikatywna znajomo j zyka angielskiego
Zapewniamy:
- umow o prac na czas okre lony jednego roku (z mo liwo ci przed u enia)
- wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym poprzez szerok ofert szkole (równie zagranicznych)
- mo liwo skorzystania ze ró nicowanego pakietu benefitów: karta multisport, prywatna opieka zdrowotna, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie na ycie, dofinansowanie do posi ków, zni k na kosmetyki ca ej Grupy L'Oréal dost pne na rynku polskim i wiele innych
- dofinansowanie do nauki j zyków obcych
- elastyczne godziny pracy
- dojazd do fabryki
- ciekawe i ambitne zadania
- mo liwo rozwoju w strukturach Grupy L'Oréal, zarówno w kraju, jak i zagranic
Share
Print
Click here to print

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.